تمدید نام کاربری

شما می توانید به یکی از روش های زیر نام کاربری ضد ویروس شید خود را تمدید نمایید.

۱- تمدید نام کاربری از طریق پرداخت آنلاین

۲- تمدید نام کاربری از طریق کارت هدیه